Jurist Henno Nurmsalu kommentaar lapsevanema loole lapse piltide avalikustamisest.

Igaühel on õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele (Põhiseaduse § 26) ja õigus (informatsioonilisele) enesemääramisele (PS § 19).

lapse piltide levitamine

Eelnimetatud õigustes sisaldub õigus otsustada oma isikuandmete avalikustamise üle (Isikuandmete kaitse seaduse § 12). Isikuandmete hulka kuuluvad ka nimi ja fotod, mida tehakse lastest koolis erinevate ürituste kajastamiseks ja mida seejärel levitatakse kooli kodulehel, sotsiaalmeedias ja ajakirjanduses.

Suure osa vanemate jaoks ei ole sellest probleemi, aga siiski kõigile ei pruugi selline avalikustamine sobida. Selleks on seadus andnud vanematele õigused ka nii otsustada ja kool peab seda otsust järgima. Üldreeglina tuleb teada, et isikuandmeid, sh fotosid võib avaldada üksnes inimese eelneval nõusolekul. Samuti on inimesel õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta.

Andmekaitse Inspektsioon on avaldanud väga põhjalikud juhised (vt siit) pildistamise lubatavuse kohta. Väljavõte eeltoodud juhendmaterjalist:

“Kooli või lasteasutuse enda poolt lastest tehtud fotode avalikustamise osas (nt kooli kodulehel) soovitab Andmekaitse Inspektsioon väga hoolikalt kaaluda, kas on vajalik avalikustada kõikide koolis käivate laste fotod. Selline avalikustamine võib ohustada laste turvalisust. Kindlasti ei tohi laste fotod olla otsingumootoritele avatud. Samal põhjusel ei luba Andmekaitse Inspektsioon Internetis avalikustada ka koolis käivate alaealiste õpilaste nimekirju… Avalikustamise eesmärgi võib koolis ja lasteasutuses pildistada-filmida, kuid filmitavaid tuleb teavitada nii, et nad saavad vabalt langetada otsuse, kas soovivad kaamera ette jääda või mitte.“

Eraldi on reguleeritud Andmekaitse Inspektsiooni poolt ka õpilaste nimekirjade avalikustamise juhendiga (vt siit) õpilaste nimekirjade avalikustamine:

“Haridusasutus võib õpilaste nimekirja avalikustada üksnes juhul, kui selleks annavad nõusoleku kõigi nimekirjas olevate alaealiste õpilaste seaduslikud esindajad (s.o lapsevanem või eestkostja) või täisealised õpilased ise.”

Oluline on teada, et kuigi enda tarbeks võib nõusolekut omamata pildistada või filmida, siis foto avaldamiseks näiteks internetis kodulehel on vajalik inimese nõusolek. Iga õppeasutus võib kehtestada täiendavaid reegleid ja piiranguid filmimiseks.

Seega on vanematel võimalus otsustada oma laste andmete avalikustamise määra, mis on lapse ja pere huvides ning nõuda teistelt nende otsuse järgimist.

Õiguste rikkumise korral on õigus nõuda rikkumise lõpetamist, vajadusel pöörduda abi saamiseks Andmekaitse Inspektsiooni poole või nõudega kohtusse.

Henno Nurmsalu, Nurmsalu Õigusabi