Käesoleva artikli versioon koos oluliste õigusaktide viidetega (trükkimiseks) on kättesaadav siin.

Patsient ja tervishoiuteenus

Kui naine pöördub (rasedana) tervishoiuteenuse osutaja (arst, ämmaemand) juurde, siis õiguslikult käsitletakse teda patsiendina. See tähendab, et kõik õigused, mis on patsiendil ning mis puudutavad patsiendi ja tervishoiuteenuse osutaja suhet, kehtivad ka rasedale. Nendest olulisemad on:

  1. Patsiendile võib tervishoiuteenust osutada üksnes tema nõusolekul.
  2. Juba antud nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.
  3. Kui tervishoiuteenuse osutaja ei saa teenuse osutamist jätkata (N: erimeelsuste korral), siis nn päeva pealt teenuse osutamist lõpetada ei tohi.

Rasedusega arvelevõtmine

Rasedusega arvelevõtmise eesmärk on tagada rasedale tervishoiuteenuse osutamine. Õigusaktidest ei tulene rasedana arvelevõtmise kohustus, sest vastavalt võlaõigusseaduse § 766 lõikele 3 saab patsiendile tervishoiuteenust osutada üksnes tema nõusolekul. Rasedusega arvelevõtmata jätmisega võib kaasneda teatud rahaliste hüvitiste piiramine (sünnitoetuse mittemaksmine teatud omavalitsustes).

Kõik rasedusega seotud andmed kantakse tervihoiuteenuse osutaja poolt rasedakaarti, mis on oluline dokument tervihoiuteenuse osutamise dokumenteerimisel. Rasedakaarti kantakse andmed patsiendi nõusolekul ja ulatuses.

Ravikindlustus

Raseda suhtes kehtivad erinevad erikorrad, mis puudutavad ravikindlustust, töötingimusi ja töövõimetuslehe väljastamist. Igal juhul on rasedal ravikindlustus.

Hüvitised

Lapse sünniga seonduvalt on õigus erinevatele toetustele. Täpsemalt on erinevad võimalused toetustele ära toodud Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Raseduse jälgimine ja uuringud

Rasedust jälgitakse raseduse jälgimise juhendi alusel. Raseduse jälgimise juhend on koostatud eesmärgiga saada ülevaade raseda seisundist enne sünnitust. Tervishoiuteenust osutatakse patsiendile tema nõusolekul, see puudutab ka kõiki uuringuid ja protseduure.

Juhul kui raseduse jälgimise käigus tekib kahtlus lapse tervise ja väärarengutega seonduvalt, siis täiendavate uuringute või raseduse katkestamine saab toimuda üksnes raseda nõusolekul.

Sünnitus

Sünnitusabi (koht, viisi ja saadava abi) osutatakse patsiendile tema nõusolekul. Haiglal ei ole õigust tervishoiuteenuse osutamisest keelduda enne, kui patsiendil on olemas uus tervishoiuteenuse osutaja (puudub  koostöö, keeldumine protseduuridest vms). Vt Võlaõigusseaduse § 772 lg 3.

Tervishoiuteenuse osutaja poolt soovitatud ravist kelledumise korral vastutab patsient.Vältimatust abist ei ole õigust keelduda.

Normaalse sünnituse puhul lähtuvad arstid juhendist – http://www.ammaemand.org.ee/wp-content/uploads/2013/09/s%C3%BCnnituse-juhend.kinnitatud.-ENS.E%C3%84%C3%9C.2014.pdf

Vanemal on õigus otsustada sünnituse järgselt lapsele tehtavate protseduuride, uuringute ja analüüside üle. Haiglas on vanemal alati õigus olla koos lapsega. Samuti on vanemal õigus haiglast lahkuda (tervishoiuteenuse leping lõpetada), juhul kui puudub otsene oht elule. Samuti on haiglasolekul tekkinud vaidluste lahendamisel alati õigus kasutada esindaja abi.

Lapse sünni registreerimine ja isikukood

Haiglasünnituse puhul saadakse lapsele isikukood läbi meditsiiniasutuse. Kodusünnituse puhul kehtiv kord on toodud allolevates viides õigusaktidele.

Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksel lapse sündimise päevast arvates.

Lapse arstlik jälgimine ja ravi esimesel eluaastal

Lapse arstlik jälgimine toimub kuni 18-aastaste tervisekontrolli juhendi alusel. Perekonnal on õigus otsustada jälgimise ulatuse, koha ja sageduse üle. Läbiviidavad uuringud ning ravi määratakse üksnes vanema nõusolekul.

Lapse vaktsineerimine

Lapse vaktsineerimine saab toimuda vanema nõusolekul. Kohustuslikku vaktsineerimist Eestis ei ole.

Teadlik patsient

  • http://nurmsalu.ee/patsiendi-oigused/
  • http://nurmsalu.ee/miks-on-patsiendi-ohutus-eestis-nii-tundlik-teema-1-lugu/
  • http://nurmsalu.ee/patsiendi-meelespea-teabe-saamine-ja-teisese-arvamuse-kusimine/ .

1 Alla 18-aastasel isikul (alaealisel) ja isikul, kes vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt ei suuda oma tegudest aru saada või neid juhtida, on piiratud teovõime.

Käesoleval lehel avaldatud materjale võib kasutada vaid viitamisel allikale www.terviseoigus.ee